Innkalling til årsmøte i Kongsvinger svømmeklubb

Postet av Kongsvinger Svømmeklubb den 11. Okt 2017

Sted : Møtekontoret i Kongsbadet (Kongsvinger svømmehall)
Tid : Torsdag 13.mars 2014 kl 18.30

Sakliste:

 1. Godkjenne stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge møtestyrer, referent,  samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan om dette finnes.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder
  b) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  c) Revisorer

Sakspapirer som skal legges ved er:

 1. Forslag til forretningsorden
 2. Årsberetning/årsmelding
 3. Regnskap med revisors beretning
 4. Eventuelle innkomne forslag (hvem som fremmer forslaget, teksten i fremlegget og styrets innstilling til forslaget må fremkomme)
 5. Forslag på medlemskontingent
 6. Forslag til budsjett
 7. Eventuelle organisasjonsendringer (nye grupper og lignende)
 8. Styrets innstilling på neste års valgkomité

Saker du evt. ønsker at årsmøtet skal behandle må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Valg av styre:
Det skal under påfølgende årsmøtet velges nytt styre. Dagens styre består av :

 1. Leder: Odd Melgård (avgår – på valg)
 2. Nestleder: Anderas Myklebust (ikke på valg)
 3. Sekretær: Hilde Husom (ikke på valg)
 4. Kasserer: Jardar Andersen (ikke på valg)
 5. Styremedlemmer: Lars Ovlien, John Skyrud, Anne Vegum, Solvor Hesbøl – (ikke på valg) og Mona Takle (avgår – på valg)

Årsmøtet er pliktig for de som sitter i styret, og den som ikke kan stille må selv påse at varamedlem får innkalling. Det vil også bli sendt spesiell invitasjon til samtlige foreldre/pårørende per epost til dette årsmøtet. Det vil bli utlyst annonse i Glåmdalen om årsmøtet i god tid, minst en måned før møtedato.

Med vennlig hilsen
Styret v/Odd Melgård, leder i Kongsvinger svømmeklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.